Organizing Committee


Bin Ren, China (Co-chair)
Shigang Sun, China (Co-chair) Yongyao Xia, China
Zhaoxiong Xie, China
Lin Zhuang, China (Co-Chair)
Zhong-Qun Tian, China
Gunther Wittstock, Germany
Tetsuya Osaka, Japan
Hasuck Kim, Korea
Andrea Russell, United Kingdom